Paslaugų pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.
2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.
3. Pardavėjo teisės
3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
4. Pardavėjo įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas paslaugas suteikti, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.

4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali suteikti elektroninėje parduotuvėje užsakytų paslaugų, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Tokiu atveju pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.

4.4. Pirkėjui neatvykus į paslaugos teikimo vietą ar dėl jo asmeninių aplinkybių nepasinaudojus paslaugą iki paslaugų teikimo pabaigos, pinigai negrąžinami ir į kitas paslaugas nekeičiami. Šis punktas apima ir Pardavėjo organizuojamus žaidimus ir konkursus.
5. Pirkėjo teisės
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu paslaugomis neįmanoma pasinaudoti dėl Pardavėjo kaltės. Tokiu atveju pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.
6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas paslaugas ir jas gauti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
7. Prekių kainos
7.1. Paslaugų kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM.

7.2. Pardavėjas pasilieka keisti paslaugų kainodarą.
8. Paslaugų užsakymas ir apmokėjimas
8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam reikalingas paslaugas, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi teikiant paslaugas. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

8.2. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, SEB, Luminor, Citadelės, Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis puslapio savininko pasirinkta mokėjimų platforma.
9. Paslaugų teikimas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas paslaugas, sutinka su šiomis prekių ir paslaugų pirkimo taisyklėmis, kurios yra skelbiamos www.antonovas.lt puslapyje.

9.2. Pirkėjas privalo pasinaudoti paslaugomis pagal nurodytą paslaugos datą, jei data nenurodyta, per 3 mėnesius nuo tų paslaugų įsigijimo dienos.
10. Pinigų grąžinimas
10.1. Pinigai, nepasinaudojus paslaugomis per jų teikimo laikotarpį, yra negrąžinami. Išskyrus 5.2. punkte nurodytą sąlygą.

10.2. Žaidimų bei konkursų prizai į pinigus nekeičiami.
11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).
cross